Računarske mreže

Računarske mreže

U današnje vreme gotovo da je nezamislivo živeti i raditi bez upotrebe računara. Čak i firme sa malim brojem računara međusobno povezuju računare da bi bila omogućena razmena podataka. Naši kućni računari su najčešće vezani u veliku globalnu računarsku mrežu - Internet.

Računarska mreža predstavlja vezu računara i drugih uredjaja koji mogu međusobno da komuniciraju i dele podatke. Računari u mreži se fizički povezuju pomoću mrežnih kartica i kablova (bakarnih i optičkih) ili bežičnim vezama (radio talasima i mikrotalasima). Sastavni deo računarske mreže su i komunikacioni uređaji: modemi, habovi (razvodnici), svičevi (skretnice, komutatori) i ruteri (usmerivači).

Najčešće su računari umreženi tako da čine klijent/server arhitekturu. Umreženi računar koji služi za obezbeđivanje resursa (ostalim računarima mreže) naziva se server. Umreženi računar koji koristi te resurse naziva se klijent ili radna stanica. Server je obično poseban, vrlo snažan računar. Glavna razlika između servera i pojedinačnih računara čini softver koji se koristi. Koliko god da je server snažan, potreban mu je operativni sistem koji iskorišćava njegove resurse. Serverima su potrebne posebne serverske aplikacije da bi svoje usluge mogli ponuditi na mreži. Radne stanice, odnosno klijenti, su obično jeftiniji i slabiji PC računari. Male mreže, s relativno malim brojem korisnika, mogu se realizovati kao mreže ravnopravnih računara (engl. peer--to-peer network). U takvoj mreži, svaki PC računar deli svoje resurse sa ostalima.

Da bi se ostvarila komunikacija najrazličitijih uređaja mora se koristiti određeni protokol koji upravlja njome. Protokolom se definiše format i redosled poruka koje se razmenjuju između dva ili više uređaja, kao i akcije koje se preduzimaju nakom slanja ili prijema poruke ili nekog drugog dogadjaja. Najpoznatiji protokoli su:Bluetooth, Ethernet, Frame relay, IEEE 802.11, IPX, TCP/IP, TCP, UDP i drugi.

DECOR DESIGN vrši usluge:

  • postavljanje
  • konfigurisanje
  • otklanjanje svih kvarova
  • redovni backup podataka
  • redovno servisiranje vaše mreže
  • umrežavanje svih uređaja itd.